a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctornisi elit consequat ipsum.

Working Hours

Monday > Friday: 5am > 5pm
Saturday: 9am > 1pm
Sunday: Closed
Latest News

Les propostes de les dones i els homes d’esquerra

Programa electoral de la candidatura d’ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD PEL MASNOU – MES MOVIMENT D’ESQUERRES

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou – MES Moviment d’Esquerres es presenta a aquestes eleccions municipals amb l’objectiu d’aconseguir l’alcaldia del Masnou amb un programa basat en una alternativa de progrés compromesa amb el procés cap a la sobirania del nostre país.

Les dones i els homes d’ERC– Acord pel Masnou – MES ens comprometem amb

P1

La COHESIÓ SOCIAL. Avançar cap a un pla d’acció social que eviti l’exclusió social (habitatge, mercat laboral, pobresa energètica, alimentació, escolarització i igualtat de gènere), amb mesures que facilitin l’accés als serveis públics.

P3

El MANTENIMENT i l’ESPAI PÚBLIC. El manteniment i la neteja són prioritaris. Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, un pla d’estalvi energètic municipal i la finalització dels projectes del parc Vallmora i el complex esportiu conduiran a uns espais públics de qualitat.

P5

La MODERNITZACIÓ. Apostem per nous canals de comunicació i participació. Posar de relleu el valor dels empleats públics, amb formació i tecnificació, clau per a una millor gestió de l’acció municipal.

P2

La PROMOCIÓ. Amb el Centre d’Empreses Casa del Marquès, la finestreta única empresarial i l’impuls a l’emprenedoria i al comerç local, amb formació i nous plans ocupacionals.

P4

La CULTURA. La cultura com a motor del municipi. La programació de l’Espai Escènic Ca n’Humet, l’aposta pels creadors locals i el suport a les festes i la cultura popular, la xarxa d’equipaments de proximitat i la configuració d’un eix cívic i cultural.

P6

Un NOU PAÍS, la REPÚBLICA CATALANA. Participació activa en el procés de construcció de la República Catalana.

[vc_separator color=»grey» align=»align_center»]

EL MASNOU MÉS PROPER, INFORMAT I TRANSPARENT

Durant aquests quatre anys s’ha avançat poc en l’ús de les noves tecnologies, que ha estat impulsat majoritàriament per regidories encapçales per ERC, sense un pla comú de comunicació digital ni d’ús de les xarxes socials. S’ha fet un pas endavant en l’àmbit de la transparència, però tan sols en compliment de la normativa vigent, sense anar més enllà. S’ha introduït algun espai de participació, però caldria avançar més en una comunicació bidireccional amb la ciutadania. Propostes:

 • Millorar i modernitzar els canals de difusió d’informació: nova web institucional, canvis en el butlletí municipal El Masnou Viu, impuls de les xarxes socials, altres sistemes de comunicació amb la ciutadania (plafons informatius electrònics, …), organització de campanyes de comunicació i estratègies de promoció del municipi, obertura de diferents punts WI-FI gratuïts en diferents espais del municipi, etc.

 • Impulsar una interlocució directa amb l’ajuntament, fluïda, dinàmica i interactiva: trobades veïnals amb l’alcalde, serveis efectius de queixes i suggeriments, coordinació de la distribució d’avisos i convocatòries als veïns afectats per alguna obra o projecte, etc.

 • Fomentar una participació ciutadana real i efectiva: creació d’espais de participació als canals de difusió d’informació (web i butlletí municipals, xarxes socials, aplicacions per a dispositius mòbils, …) que permetin una implicació de la ciutadania, increment dels apartats de transparència i publicació de dades obertes.

CAP A L’OFICINA VIRTUAL D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Aquest mandat ha significat la consolidació complerta de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà com a servei integral de l’Ajuntament, havent estat incorporats tota una sèrie de serveis i tràmits com l’atenció i concertació de cita pel servei de l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor), l’atenció a les persones usuàries de l’OLH (Oficina Local d’Habitatge), els tràmits de canvi de domicili a altres administracions, l’atenció i la gestió en la renovació de DNI, o l’obtenció del certificat digital idCAT, sent-ne l’Ajuntament del Masnou entitat de registre. També s’ha implantat un protocol per a gestionar les respostes a les queixes i suggeriments que plantegen els masnovins, a fi de homogeneïtzar les respostes i poder avaluar la gestió estadísticament. Propostes:

 • Impulsar nous mitjans d’informació i d’atenció a la ciutadania, com pot ser a través de la xarxa social, a través d’aplicacions mòbils, i amb la implantació d’un servei d’atenció telefònica.

 • Dotar de més recursos humans per atendre amb més eficàcia i eficiència l’alt volum de tràmits, així com per reduir el temps d’espera.

 • Configurar l’oficina virtual d’atenció ciutadana (OVAC), que ha de donar serveis en l’entorn de l’administració electrònica.

 • Impulsar noves gestions i tràmits.

UN AJUNTAMENT MÉS ÀGIL I PROPER

Una de les fites assolides en aquest mandat ha estat la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament del Masnou. Aquest impuls ens ha valgut el reconeixement i un guardó per part de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en haver assolit la posició número 12 dels 947 municipis que hi ha a Catalunya. Així entre les principals actuacions dutes a terme es troben la renovació de la SEU Electrònica i l’ampliació de serveis que contribueixen a millorar la relació telemàtica entre ciutadà i ajuntament (modificar compte bancari, efectuar pagaments via electrònica, comprovar estat de tràmits..); la implantació de l’e-Tauler, per poder publicar i consultar electrònicament els edictes i anuncis tant locals com d’altres administracions, l’e-Factura, com a bústia de lliurament de factures electròniques per part dels proveïdors, l’e-Notum, que és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius per mitjans electrònics (sent un dels principals beneficis l’estalvi de cost en la notificació i en la despesa de material d’oficina i correus certificats), o la Via Oberta, amb més de 17 serveis que permeten operar amb diferents administracions públiques per facilitar l’intercanvi de dades amb l’objecte de facilitar el dret als ciutadans a no aportar documents que ja estiguin en poder de les pròpies administracions. Propostes:

 • Continuar amb l’impuls en la modernització administrativa per oferir més serveis a la ciutadania a través de la SEU Electrònica fins assolir que tots els tràmits que fins ara es fan presencials a l’OAC es puguin fer telemàticament.

 • Impulsar i avançar en la finestra única en vies a realitzar qualsevol tràmit a qualsevol administració des de la nostra OAC.

 • Continuar la transformació dels sistemes de gestió municipal, racionalitzant i millorant els processos administratius, en una clara aposta per avançar en el servei ofert a la ciutadania.

 • Implantar la plataforma de serveis de contractació pública (e-subasta i e-licita), per la presentació telemàtica de les ofertes, i els sobres digitals, per avançar cap a un mercat empresarial més segur i transparent.

MILLOREM L’HISENDA MUNICIPAL

Durant aquest mandat no hi ha hagut millores significatives en la gestió de l’àrea de finances. Sols s’ha pogut transferir a Organisme de Gestió Tributària (ORGT) la gestió i recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), la gestió i recaptació de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), la recaptació executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic local, i la gestió i recaptació de les multes de trànsit; ha mancat voluntat i acció, però, per a transferir la totalitat de la recaptació, pas que a ERC considerem preferent. Com a conseqüència més directa de la manca de transferència de la resta d’impostos, en certs moments del mandat hi ha hagut dificultats en els pagaments a proveïdors (havent de demanar un crèdit ICO) i en les nòmines. L’element més destacat és la baixada de l’endeutament de l’ajuntament que ha passat del 83% el del 2011 fins a situar-se sobre el 50% aquest any 2015. Això permet recuperar la capacitat inversora de l’ajuntament, una inversió que caldrà destinar en bona part a la millora de l’espai i la via pública. Propostes:

 • Transferir tota la recaptació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i assolir una oficina de l’ORGT al Masnou.

 • Reduir la pressió fiscal a través de subvencions directes, i garantir que la taxa de clavegueram compleixi la seva finalitat.

 • Consolidar i tirar endavant l’oficina de compres i contractació, i controlar la despesa ordinària de l’ajuntament.

 • Congelar la pressió fiscal sempre que es puguin garantir els serveis públics municipals, un cop desaparegui el recàrrec del 10% de l’IBI imposat per l’Estat.

 • Aprovar un pla d’inversió pel període 2015 – 2019, una bona part del qual haurà d’anar destinat a millorar l’espai públic.

 • Introduir processos de participació en l’elaboració dels pressupostos.

POSEM EN VALOR ELS EMPLEATS PÚBLICS

La racionalització i la tecnificació dels recursos humans de l’ajuntament ha estat una prioritat de la Regidoria encapçalada per ERC en aquest mandat, malgrat que la situació econòmica i l’entrada en vigor de diferent normativa ha provocat la necessitat d’emprendre mesures de contenció. La inactivitat de mandats anteriors va ocasionar l’endarreriment en temes primordials que també s’han convertit en actuacions prioritàries i que s’han assolit: la concreció de la jornada anual de treball, canvis en la relació de lloc de treball, la funcionarització de personal, la tecnificació de llocs de treball, la concreció d’un sistema d’objectius per abonar la paga de productivitat, negociació d’un nou Acord de condicions laborals, elaboració del pla de formació, el pla contra l’assetjament laboral i el pla contra les agressions que els empleats públics puguin sofrir, la reorganització dels recursos davant la impossibilitat d’incrementar personal amb mobilitats horitzontals i verticals, la contenció i minoració del pressupost de personal amb amortitzacions de plantilla, l’aprovació de l’organigrama municipal… Des d’aquesta àrea s’ha millorat la gestió dels recursos humans disponibles a la policia local: amb la negociació del nou quadrant impulsat des de Recursos Humans s’ha assolit un canvi de model, s’ha impulsat la policia de proximitat, s’han redistribuït els efectius en els diferents torns de treball, alhora que ha millorat la conciliació de la vida familiar d’aquest col·lectiu. Propostes:

 • Finalitzar la valoració dels llocs de treball amb una bona definició de cada lloc de treball per crear una equitat entre ells, d’acord a les seves característiques, per assolir una correcta classificació i retribució.

 • Continuar la tecnificació de la plantilla, necessària per una millor gestió de l’acció municipal.

 • Desenvolupar els acords assolits en el darrer Acord de condicions laborals dels empleats públics: Pla d’igualtat, carrera professional, segona activitat, pla de racionalització, etc.

 • Vetllar per una formació adequada com a part de la motivació personal de l’empleat públic que posi en alça el seu valor i el del seu lloc de treball.

 • Realitzar un estudi de necessitats dels recursos i fer una planificació racional dels mateixos, promovent la carrera professional de l’empleat públic on es tingui en compte la seva vàlua i el seu coneixement personal.

365 DIES I 24 HORES: POLICIA AL SERVEI I PEL SERVEI

Malgrat els tímids avanços fets en l’àmbit de la seguretat ciutadana, provocats i instaurats pel nou model de gestió dels recursos a través de la implantació del nou quadrant de treball fet des de la regidoria de Recursos Humans a càrrec d’ERC, i també la renovació de la flota de vehicles, cal una nova manera d’organitzar i d’arribar a la ciutadania acord amb el temps que vivim i les necessitats dels ciutadans. Propostes:

 • Impulsar el model de policia de proximitat i dotar-la de funcions específiques per atendre problemàtiques veïnals continuades; assistència a entitats, associacions i comerç en campanyes de prevenció, de trànsit, incidències a la via pública com el cas dels excrements d’animals, …

 • Modernitzar i actualitzar l’operativitat del cos de la policia local, amb incorporació de mitjans telemàtics que millorin l’eficàcia del servei.

 • Impulsar l’oficina d’atenció ciutadana policial, tot garantint la presència d’agents per a la presa i resolució de les incidències i atestats i prestant una atenció.

 • Millorar les instal·lacions, la senyalètica, els elements de protecció individuals i la uniformitat; amb la dotació de vehicles adequats i proporcionals als efectius.

 • Oferir un Pla de formació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya adequat a les necessitats i als coneixements específics del col·lectiu.

MANCOMUNEM SERVEIS I ENFORTIM LES RELACIONS INSTITUCIONALS

Pel que fa a la Mancomunitat amb Alella i Teià, hi ha hagut una política de continuïtat que ara caldria revisar. Des de l’alcaldia del Masnou les relacions institucionals han estat escasses, especialment pel que fa a les institucions supralocals, com la pròpia Generalitat de Catalunya. Propostes:

 • Revisar l’actual model de funcionament de la Mancomunitat i augmentar el marc d’actuació d’aquesta incrementant la relació i coordinació estables amb Alella i Teià.

 • Incrementar, des de l’Alcaldia, les relacions institucionals de l’ajuntament del Masnou amb les institucions supralocals (Diputació i consell comarcal), la Generalitat i les entitats municipalistes.

EL MASNOU, PER LA REPÚBLICA CATALANA

L’ajuntament del Masnou, a partir de l’actual majoria de govern, s’ha anat adherint a les diferents iniciatives vinculades al procés per la sobirania nacional: suport a la creació d’un estat propi, a les mobilitzacions de l’11 de Setembre i a la consulta del 9 de novembre entre altres. Propostes:

 • Implicar-se de ple en el procés de construcció de la República Catalana.

 • Continuar amb les adhesions al procés per la independència nacional, prenent un major protagonisme.

 • Apostar per la sobirania fiscal.

 • Adherir-se de forma efectiva a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

UN URBANISME INTEGRADOR I EQUILIBRAT

La política urbanística en aquest mandat ha estat molt limitada. La manca de capacitat inversora de l’ajuntament durant la primera meitat del mandat, el context de crisi econòmica, però també la lentitud en la gestió de projectes han estat la nota predominant, tal com demostren els exemples del Parc Vallmora i del nou poliesportiu. Dotar l’ajuntament d’una major agilitat en la gestió urbanística i la necessitat de configurar uns serveis tècnics són alguns dels reptes per millorar-ne el funcionament. Ens cal relligar el Masnou per tal d’aconseguir un territori més equilibrat i integrat. El Masnou també ha d’exigir el compromís d’aquelles mesures estratègiques que tant necessitat el nostre municipi com són la gratuïtat del peatge de l’autopista i la pacificació de la Nacional II. Propostes:

 • Completar les fases del Parc Vallmora, un cop iniciat el projecte, definint els diferents usos del parc: esportius, jocs infantils, horts urbans, zona per gossos, … aplicant-hi un procés participatiu.

 • Tirar endavant el desenvolupament urbanístic del Camí del Mig.

 • Elaborar un nou Pla de l’Estampadora que contempli usos turístics generadors d’ocupació.

 • Promoure els canvis urbanístics que facilitin l’obertura de locals comercials i de nous allotjaments turístics.

 • Aprovar un Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

 • Comprometre’s amb la pacificació de la NII i la reivindicació de la gratuïtat del peatge de l’autopista.

DIGNIFIQUEM L’ESPAI PÚBLIC I LES POLÍTIQUES D’HABITATGE

Les actuacions de millora de l’espai públic han estat molt limitades, condicionades per la poca inversió (inici de l’aparcament del carrer Almeria, dues actuacions al Barri Antic, …). També la política d’habitatge ha estat pràcticament nul·la, i per això caldrà reprendre-la. L’ajuntament del Masnou es troba actualment en un nivell d’endeutament que permet tornar a fer una política d’inversió important per aquests quatre anys i la millora de l’espai públic n’ha de ser una prioritat. Propostes:

 • Fer un pla de millora de l’espai públic: nova urbanització del carrer Rafael de Casanova, Plaça Catalunya,… Caldria prioritzar actuacions al Barri Antic, per ajudar a la seva revitalització, i a les àrees degradades del Masnou Alt.

 • Crear ajuts per a la rehabilitació de façanes i mitgeres

 • Millorar les places, especialment pel que fa als parcs infantils.

 • Posar al mercat els tres pisos del Mercat Vell.

 • Vetllar per la bona gestió dels actuals habitatges de protecció oficial.

 • Facilitar el lloguer d’habitatges buits, especialment els de les entitats financeres. a través de convenis.

PRIORITAT PER ALS VIANANTS I MILLORES EN L’APARCAMENT

En l’àmbit de la mobilitat i l’aparcament s’han dut a terme petites millores que han tingut per objectiu aconseguir pacificar el trànsit en determinats carrers, guanyant espai per als vianants, evitant en la mesura que ha estat possible l’eliminació de places d’estacionament en calçada. Així s’ha actuat als carrers Josep Llimona i plaça Jaume Bertran, els carrer Sant Domènec i Sant Agustí a Ocata, s’ha endreçat l’aparcament carrer Terol, … En aquest mandat ha estat aprovat el Pla Local de Seguretat Urbana, s’ha fet l’estudi per la possible implantació d’una àrea verda a determinades zones del Masnou i s’està treballant en la definició de com serà el servei de transport urbà a partir del 2016. Propostes:

 • Peatonalitzar i pacificar la zona dels carrers Doctor Agell i la part d’Ocata, entre el Torrent d’Ase i el carrer Joan Maragall.

 • Convertir tots els carrers que es puguin de doble sentit en un de sol (com el cas de Josep Estrada, …), permetent guanyar places d’aparcament.

 • Crear zones d’estacionament preferent per a veïns.

 • Realitzar actuacions de millora de l’accessibilitat en la via pública.

 • Estudiar un procés de pacificació progressiu de la carretera d’Alella.

 • Millorar la senyalització del municipi.

 • Introduir millores en l’entrada del port del carrer Sant Felip.

 • Senyalitzar i arranjar l’aparcament del solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i millorar l’aparcament de davant del cementiri.

 • Adjudicar un nou concurs del servei municipal d’autobús.

 • Possibilitar a les persones usuàries de zones d’aparcament de pagament pagar i renovar els parquímetres des d’una aplicació per a dispositius mòbils.

MILLOREM LA NETEJA, EL MEDI AMBIENT I ELS SERVEIS MUNICIPALS

La creació d’una àrea de Manteniment separada de l’àrea territorial i d’urbanisme, juntament amb la crisi provocada el primer any de legislatura amb el canvi de regidor de Manteniment per part de CiU, han tingut conseqüències negatives per al bon funcionament d’un àmbit tant sensible com el del manteniment. Recentment s’ha adjudicat el nou concurs de neteja i escombraries, amb tres anys més de retard. El balanç final és que el manteniment del municipi i la seva neteja s’han anat deteriorant. Propostes:

 • Fer actuacions de millora del passeig i la platja del Masnou per tal d’incrementar-ne els usos i la qualitat ambiental i dels serveis.

 • Introduir millores als passos soterrats i en l’accessibilitat al del carrer de Brasil.

 • Redactar i aplicar un pla d’Estalvi Energètic i Eficiència Energètica Municipal per reduït el cost energètic municipal i la petjada ecològica.

 • Redactar un pla d’ajuts contra la pobresa energètica i establir mesures de sensibilització d’estalvi energètic a famílies i escoles.

 • Aplicar criteris ambientals en la construcció d’edificis i en la rehabilitació dels ja existents.

 • Confeccionar el Catàleg del Patrimoni Natural.

 • Incentivar la creació d’horts urbans.

 • Aplicar un nou contracte d’escombraries i neteja viària, així com contractar un sistema de control pel compliment d’aquests contracte, juntament amb el de jardineria.

 • Dignificar els punts de recollida de residus i potenciar la sensibilització ambiental i sostenible del a gestió dels residus urbans i del reciclatge.

 • Millorar els espais degradats dels parcs i jardins i revisar els usos d’aquests parcs a les demandes veïnals

 • Intensificar les actuacions per penalitzar el fet de deixar excrements d’animals a la via pública, juntament amb la realització de campanyes de sensibilització amb la col·laboració amb les entitats animalistes.

 • Aprovar un pla de xoc de millora de voreres i calçada.

 • Incorporar sistemes relacionats amb les smart city com implantació un sistema d’incidències a la via pública mitjançant dispositius mòbils.

SUPORT A L’EMPRENEDORIA I L’ACTIVITAT ECONÒMICA

El gran esdeveniment d’aquest mandat ha estat la posada en marxa de la Casa del Marquès com a centre d’empreses, fet que ha representat un salt important en les polítiques de promoció econòmica, tant pel que fa a l’allotjament d’empreses com al suport a projectes emprenedors. Al mateix temps, s’ha mantingut el servei de suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses, incorporant nous serveis als emprenedors com són el Punt d’Atenció a l’Emprenedor, el programa Reempresa,… També s’ha fomentat l’esperit emprenedor entre els alumnes del Masnou mitjançant la participació al programa de Foment de la Cultura Emprenedora o els tallers adreçats als alumnes de Batxillerat. També s’han organitzat conjuntament amb els municipis d’Alella i Teià, les Jornades d’Emprenedoria Enlaira’t.Propostes:

 • Potenciar la Casa del Marquès com a centre d’empreses per tal que esdevingui el punt de referència del Baix Maresme, tirant endavant diferents programes: foment de la cultura emprenedora a l’escola, tallers d’emprenedors als instituts, programa Reempresa (plataforma virtual per traspassar negocis), Punt d’Atenció a l’Emprenedor (per la tramitació d’alta d’autònoms i societats), ofertes formatives, …

 • Instaurar la Finestreta Única Empresarial (FUE) i facilitar els processos d’obertura d’activitats econòmiques al municipi.

 • Ampliar la política de bonificacions fiscals a la implantació de nous negocis

 • Seguir incentivant l’ocupació de locals comercials buits. Un cop fet el cens dels locals comercials buits i posat en marxa l’aplicatiu que permet disposar de l’oferta de locals que tenen totes les agències immobiliàries del Masnou, s’aconseguirà dinamitzar aquest mercat.

 • Oferir suport a projectes emprenedors innovadors mitjançant la convocatòria de línies de subvenció.

 • Oferir suport als joves emprenedors amb noves edicions del Premi d’emprenedoria Jove i una política de bonificacions fiscals.

MÉS COMERÇ DE PROXIMITAT

S’han dut a terme diferents campanyes de promoció del comerç local així com la creació de la web www.elmasnouactiu.cat , amb tota l’oferta comercial del Masnou. S’ha aconseguit que la campanya de suport al comerç local i de proximitat Queda’t hagi aconseguit doblar la participació dels primers anys i que s’hagi convertit amb un element important de dinamització del comerç local, especialment durant la campanya comercial de Nadal. S’ha canviat el format de la Fira Comercial i Gastronòmica, aconseguint una notable millora amb la nova ubicació al port esportiu, amb una participació majoritària de comerços del Masnou i amb un paper rellevant de l’apartat gastronòmic, aconseguint ser un pol d’atracció de la Fira.Cal, però, més relació amb les polítiques urbanístiques per millorar la dinamització comercial. Propostes:

 • Continuar amb les polítiques de promoció del comerç local per a incentivar el consum: Queda’t, Santa Llúcia, campanyes del Mercat Municipal, …

 • Continuar i potenciar l’actual format de Fira Comercial al Port esportiu.

 • Dur a terme campanyes de promoció del Mercat municipal, com a referent del producte fresc i de qualitat.

 • Millorar la senyalització dels eixos comercials del Masnou i fomentar l’obertura de nous comerços en els locals que hi puguin haver en aquests eixos.

 • Replantejar l’actual Consell de Comerç per tal de millorar la seva dinamització i vincular-lo al conjunt de l’activitat econòmica del municipi.

 • Revisar l’actual planejament per facilitar la implantació de locals comercials.

MÉS FORMACIÓ PER FACILITAR L’OCUPACIÓ

L’ajuntament ha anat desenvolupant els cursos de formació ocupacional i formació contínua amb l’objectiu de facilitar la inserció al món laboral de les persones en recerca de feina.Amb col·laboració amb el departament d’Empresa i Ocupació i la Diputació s’han portat a terme diferents plans ocupacionals que han aconseguit donar feina a persones que estaven a l’atur.Conjuntament amb els municipis veïns s’ha portat a terme accions per donar a conèixer els serveis Locals d’Ocupació am les empreses del nostre entorn amb l’objectiu de convertir aquest servei en el seu referent quan necessitin incorporar alguna persona a la seva empreses.L’oferta formativa, pel que fa a la incorporació al món laboral, caldria coordinar-la més amb l’actual Centre de Formació de Persones Adultes i altres iniciatives per dotar el Masnou d’una oferta complerta.

 • Continuar potenciant el Servei Local d’Ocupació amb col·laboració amb les empreses locals.

 • Promoure més cursos de formació ocupacional, ajustats a les demandes del teixit empresarial, en coordinació amb la tasca del Centre de Formació de Persones Adultes,

 • Promoure nous plans d’ocupació al llarg del mandat.

 • Potenciar el Club de la Feina com a espai on les persones que cerquen treball poden trobar diversos recursos i el suport de personal tècnic que els facilitarà la recerca de feina.

APOSTEM PER LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MASNOU

El Masnou no ha disposat mai d’una política de promoció del turisme. S’ha creat al respecte un grup de treball, amb la participació del sector, per ajudar a dinamitzar l’oferta turística. Amb el projecte El Masnou Terra de Mar es disposarà d’una oficina de turisme homologada a la Casa de Cultura. Malgrat la programació d’activitats, continua pendent de resoldre el problema de la gestió del CAT. Propostes:

 • Promoure la implantació de nous allotjaments turístics al Masnou.

 • Potenciar la nova oficina de turisme del Masnou.

 • Promoure l’oferta lúdica, cultural i gastronòmica, conjuntament amb Alella i Teià.

 • Complementar l’oferta d’atracció turística del Masnou, vinculada al port i a la platja, amb la creació d’itineraris culturals vinculats al patrimoni, especialment El Masnou Terra de Mar.

 • Continuar la tasca del grup de treball de turisme amb el sector.

 • Mancomunar les polítiques turístiques i de promoció del territori amb Alella i Teià a través del Centre d’Acollida Turística (CAT).

 • Fer ús de les noves tecnologies i les xarxes socials per a promoure el turisme.

MÉS SUPORT A LA XARXA ASSOCIATIVA I MILLORES ALS EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT

Durant aquests quatre anys s’ha dut a terme una tasca important de suport a les entitats: unificació de la convocatòria de subvencions, formació, suport, assistència, … i facilitats per a l’ús dels equipaments de proximitat, amb canvis substancials: s’ha activitat Els Vienesos, s’han adquirit els baixos de l’antic Casinet, s’ha obert l’Espai Familiar “Ludoteca”, s’han ampliat els usos de la sala de la Barqueta i, pel que fa a Ca n’Humet, s’ha creat l’Espai Escènic i s’han reordenat i millorat els usos de l’Espai Jove. També s’ha instituït la Fira d’Entitats. Propostes:

 • Consolidar la Fira d’Entitats del Masnou.

 • Aconseguir un espai de magatzem per a les entitats.

 • Prestar suport a les entitats en temes d’assessorament fiscal.

 • Instituir un premi de promoció de l’associacionisme al Masnou.

 • Ampliar el suport a la programació de l’equipament dels Vienesos i a la seva gestió per part de les entitats usuàries.

 • Millorar els actuals usos dels baixos del Casinet com a espai d’entitats.

 • Consolidar la sala polivalent de la Barqueta com a espai d’assaig.

 • Redefinir l’Espai Jove de Ca n’Humet com a equipament de proximitat, vinculant-lo als joves creadors en l’àmbit de la música, les arts escèniques i visuals.

 • Col·locar un edifici modular com a espai per l’associacionisme al Bell Resguard per tal que es disposi d’una xarxa completa d’equipaments de proximitat, juntament amb Ca n’Humet, Casinet, Vienesos i Masovers.

POTENCIEM LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA ENTRE VEÏNS

En aquest mandat s’han establert les bases de la participació ciutadana amb l’aprovació del Pla i del Reglament de Participació Ciutadana. S’han reformat i creat òrgans sectorials de participació. S’ha creat el Portal de Transparència i el compliment dels objectius marcats ha estat satisfactori. Malgrat tot, per al compliment dels objectius de participació, és imprescindible el lligam directe amb l’Alcaldia. També la posada en marxa d’un Consell de la Vila. Pel que fa al civisme, s’ha fonamentat des dels equipaments de proximitat, especialment dels Vienesos, i també mitjançant campanyes de foment entre els joves i les escoles. També s’han iniciat els treballs per un pacte de civisme al Masnou. Propostes:

 • Donar compliment i actualitzar el Pla de Participació Ciutadana.

 • Impulsar les audiències públiques i processos de participació.

 • Constituir el Consell de la Vila.

 • Millorar el Portal de Transparència.

 • Impulsar el pla estratègic del Masnou que serveixi per definir cap on vol anar el Masnou com a municipi en els propers anys.

 • Elaborar un Pla d’Actuació Municipal que serveixi també per rendir comptes a nivell pressupostari i d’objectius i resultats.

 • Impulsar el Pacte pel civisme i la convivència al Masnou i actualitzar l’ordenança de civisme i convivència.

 • Realitzar campanyes d’actuació i sensibilització cívica.

 • Instituir els treballs per a la comunitat.

CONSTRUIM UN EIX CÍVIC I CULTURAL

El Masnou necessita construir una centralitat urbana de tipus cívic i cultural. Per això ens cal un espai, al voltant de la part central del Camí Ral, on conflueixin una sèrie d’equipaments culturals, serveis i espais per a vianants que permetin aquesta relació. En aquest mandat hem iniciat aquest camí amb la rehabilitació de la Casa de Cultura i la compra dels baixos del Casinet. Amb la ubicació d’una oficina de turisme a la Casa de Cultura, aquesta esdevindrà el centre d’un itinerari cultural vinculat al patrimoni que va de punta a punta del municipi. La compra dels baixos del Casinet significa que l’ajuntament té la totalitat de la propietat de l’antic Casinet. Caldrà anar completant tot aquest espai amb altres equipaments i les mesures de pacificació del trànsit necessàries. Propostes:

 • Potenciar la Casa de Cultura com a equipament cultural: sala d’exposicions, centre d’interpretació de l’itinerari Terra de Mar, pinacoteca municipal i oficina de turisme.

 • Millorar els usos de l’antic Casinet com equipament municipal de proximitat.

 • Tirar endavant la rehabilitació del Teatre del Casino amb un conveni entre l’ajuntament i aquesta entitat que reguli els diferents usos possibles. El Teatre del Casino ha de respondre a un triple objectiu: disposar a nivell municipal d’un equipament municipal de primer ordre, la rehabilitació i recuperació del patrimoni que representa el teatre, i també l’aposta per una centralitat urbana que cohesioni del municipi.

 • Impulsar les mesures de creació d’espais preferents per a vianants, com el cas del carrer de Dr. Agell a partir del carrer de Sant Felip i fins el Camí Ral.

 • Tenir en compte altres equipaments privats de la zona que ajudin a construir aquest eix cívic i cultural.

FOMENTEM LA PROGRAMACIÓ CULTURAL, LA CREACIÓ ARTÍSTICA I LA CULTURA POPULAR

La programació ha estat la base de les polítiques culturals. En l’àmbit de les arts escèniques, per primera vegada, el Masnou ha gaudit d’una programació estable en teatre, música i dansa. Aquesta programació a l’Espai Escènic Ca n’Humet ha estat un èxit que ha combinat els espectacles professionals amb els amateurs, especialment els vinculats al Masnou. El replantejament del Festival Ple de riure ha permès la seva sostenibilitat econòmica i s’ha continuat donant suport al Fascurt. Pel que fa a les arts visuals, s’han dut a terme exposicions a la Sala Joan Comellas i una programació a l’Espai Casinet. S’han reordenat els cursets d’art i artesania, creant les bases d’un nou projecte ubicat a l’antic local de la Catequística. La Biblioteca municipal ha dut a terme una intensa programació d’activitats de foment de la lectura per a tots els públics. I s’ha donat tot el suport al cicle festiu i a les entitats vinculades a la cultura popular. En especial, s’han millorat la Festa Major i la Cavalcada de Reis i també les activitats al voltant de Sant Joan. Propostes:

 • Continuar amb la programació estable de teatre, música i dansa a l’Espai Escènic Ca n’Humet. Mantenir l’aposta pel circ, i millorar l’oferta en àmbits com la música clàssica i el jazz.

 • Prestar suport a les produccions locals i configurar una oferta formativa en l’àmbit de les arts escèniques.

 • Millorar els espais d’assaig per als grups residents al Masnou.

 • Mantenir l’actual model del Festival Ple de Riure.

 • Continuar donant suport a la realització del Fascurt.

 • Establir una programació estable d’arts visuals a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura i a la Sala Joan Comellas. Aconseguir nous espais expositius en equipaments municipals.

 • Crear la web dels artistes plàstics locals.

 • Tirar endavant el projecte al voltant de l’edifici de la Catequística pel que fa als cursos de formació en art i artesania al Masnou.

 • Crear àmbits de participació en l’àmbit de les arts escèniques i visuals.

 • Continuar la programació de la Biblioteca municipal pel que fa al foment de la lectura: presentacions de llibres, trobades amb autors, activitats per a infants, … Estrènyer el vincle entre les activitats de la Biblioteca municipal i les escoles.

 • Millora del fons bibliogràfic de la Biblioteca municipal.

 • Redefinir els premis literaris Goleta i Bergantí, instituint la setmana de les lletres.

 • Mantenir el nou horari nocturn de la sala d’estudis de la Biblioteca municipal en èpoques d’exàmens.

 • Mantenir el suport al cicle festiu: Tres Tombs, Carnaval, Aplec de la Sardana, Sant Joan, Festa Major, Nit d’Havaneres, Castanyada, Festes de Nadal i Cavalcada de Reis.

 • Continuar potenciant la Comissió de Festes.

 • Mantenir el suport a les entitats vinculades a la cultura popular tradicional catalana, a les activitats vinculades a l’art flamenc, i a totes les entitats culturals de la vila per tal que puguin fer front a les despeses d’SGAE.

RECUPEREM EL PATRIMONI I LA MEMÒRIA HISTÒRICA

L’eix central de la política de recuperació del patrimoni ha estat la realització del projecte Terra de Mar, amb tot el que comporta: rehabilitació de la Casa de Cultura i senyalització i interpretació d’un itinerari vinculat al patrimoni local. Moltes han estat les activitats dutes a terme: impuls de les activitats pedagògiques del Museu de Nàutica, creació del Consell del Patrimoni com a òrgan de participació, organització d’itineraris, la recuperació de la Mina Museu i la Creu de Terme, i activitats vinculades a la Festa Major. També s’ha activat l’àmbit de la recuperació de la memòria històrica: memòria oral, millores de l’arxiu fotogràfic i audiovisual, actes i publicacions. Propostes:

 • Potenciar l’itinerari El Masnou Terra de Mar amb els seus punts principals: el Parc del Llac, la Mina Museu i la Casa de Cultura.

 • Impulsar la Casa de Cultura com a centre d’interpretació d’aquest itinerari i pinacoteca municipal. També com oficina d’informació turística i punt de referència de la informació cultural i les activitats vinculades al patrimoni.

 • Potenciar les activitats pedagògiques del Museu de la Nàutica del Masnou i la seva relació amb les escoles.

 • Impulsar la creació d’un Centre d’Estudis Històrics.

 • Incentivar la recerca històrica al Masnou: Beca, publicació de la Història del Masnou, monografies, història oral, …

 • Incrementar el fons de l’Arxiu Històric: fons documental, fotogràfic i audiovisual

 • Potenciar el Consell del Patrimoni Cultural com a òrgan de participació.

 • Millorar la situació de l’actual Arxiu Històric municipal.

FOMENTEM LES ACTIVITATS I L’AUTONOMIA D’INFANTS, JOVES I GRANS

Al llarg d’aquest mandat s’han ofert activitats adreçades a diferents franges d’edat de manera coordinada i estable, que s’han reforçat durant el cicle festiu (Nadal, Festa Major, …), tret d’un primer any convuls motivat per la regidora trànsfuga de CiU, amb afectacions especials en la regidoria de Joventut. Amb la posada en marxa de l’Espai Familiar “Ludoteca”, tant infants, com joves i grans disposen ara d’equipaments de referència, si bé l’oferta d’activitats s’ha diversificat per tal d’arribar a tots els racons del Masnou. També s’han dut a terme actuacions per a afavorir l’autonomia, especialment de joves i grans: premis d’emprenedoria i PIDCES, juntament amb la creació del Consell d’Equipament de Ca n’Humet, per als joves; i tallers de memòria per a la gent gran. Les actuacions en aquest àmbit s’han de centrar en tres eixos: la promoció social, el lleure i la cultura, i la formació i inserció laboral en el cas dels joves. Propostes:

 • Continuar amb l’actual programació de l’Espai Familiar “Ludoteca”, millorant i adaptant l’espai actual.

 • Mantenir la programació vinculada al calendari festiu: Nadalem, Reis, Festa Major, Carnaval, Castanyada, …

 • Potenciar una programació d’activitats diversificada i les activitats a equipaments com la Biblioteca, Vienesos, activitats per a nadons, Teatre Familiar, …

 • Mantenir l’actual proposta del casal i campus d’estiu Fakaló.

 • Prioritzar en l’Espai Jove de Ca n’Humet els joves creadors vinculats a la música, arts escèniques i visuals.

 • Prioritzar les accions de formació vinculats a la inserció en el mercat laboral (cursos, Programa de Garantia Juvenil –Joves per l’Ocupació, Formació Professional Dual, …-).

 • Potenciar els actuals premis d’Emprenedoria Jove.

 • Mantenir el cicle de concerts joves durant l’any i el concurs de Beques de Joves Músics.

 • Impulsar el Punt d’Informació Juvenil i els programes de col·laboració amb els instituts del Masnou.

 • Iniciar la redacció d’un nou Pla d’Acció Jove.

 • Crear el Consell de Joves del Masnou.

 • Destinar el local municipal del port a dinamitzar activitats lúdiques adreçades als joves.

 • Mantenir la política de suport als Casals de gent gran del Masnou.

 • Tirar endavant millores en els equipaments de la Gent Gran.

 • Continuar amb el canvi basat en propostes culturals per a la Festa de la Gent Gran.

 • Introduir activitats formatives per a la gent gran vinculades a la vila: visites guiades, activitats, memòria històrica i les actuals activitats dirigides.

SUPORT A LA PRÀCTICA ESPORTIVA I NOUS ESPAIS

Les activitats esportives han tingut un bon desenvolupament en aquets mandat amb una bona participació. S’han consolidat, amb èxit de participació, la caminada dels tres pobles, la prestació d’activitats dirigides, la cursa de Sant Silvestre o el campus esportiu Fakaló. Cal continuar amb aquesta línia i activar el Consell Municipal de l’Esport. El procés d’ampliació de l’actual complex esportiu ha tingut un excés de demora i en aquest proper mandat haurà d’esdevenir una realitat. Propostes:

 • Accelerar el procés d’ampliació del nou complex esportiu i destinar a usos esportius una part del futur Parc Vallmora.

 • Iniciar la darrera fase d’ampliació (gimnàs i aigües), un cop finalitzada l’actual ampliació del nou complex esportiu.

 • Activar el Consell Municipal de l’Esport i la col·laboració entre clubs esportius.

 • Implementar les millores necessàries en les diferents instal·lacions esportives, tot impulsant un pla d’inversió.

 • Continuar amb les iniciatives de promoció de l’esport com la Nit de l’Esport, la Caminada dels Tres Pobles o les curses populars.

 • Mantenir les activitats formatives: Campus esportiu, programes per a la gent gran, escoles, …

 • Optimitzar l’ús dels equipaments escolars esportius públics fora de l’horari escolar.

 • Incrementar els usos esportius a la platja i l’esport vinculat al mar.

 • Promoure un canvi en la model de gestió actual dels clubs de futbol de la vila.

 • Fer un pla d’inversió de millores de les instal·lacions esportives, incloent una nova entrada al CD Masnou.

L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ, UNA PRIORITAT

Un cop superada la crisi del primer any causada per la regidora trànsfuga de CiU, s’ha donat estabilitat als serveis educatius no obligatoris (Escola de Música i Escoles Bressol Municipal), amb sengles adjudicacions integrals a llarg termini. També s’han signat, per primera vegada, convenis educatius amb els centres escolars. S’han mantingut, amb aportacions econòmiques municipals, programes com els TEA o la reutilització de llibres de text i material de contingut digital. També s’han dinat suport a iniciatives com l’Aula d’Extensió Universitària. Propostes:

 • Mantenir el suport a actuacions, programes, serveis i iniciatives educatives.

 • Donar estabilitat a l’actual sistema d’escoles bressols municipals amb ajuts a la matriculació.

 • Aconseguir una nova ubicació per a l’Escola Municipal de Música, que ha de créixer en nombre de places.

 • Aprovar un reglament d’usos dels centres educatius.

 • Prioritzar les inversions per a la millora dels equipaments i instal·lacions dels centres educatius públic, resolent la problemàtica del menjador de l’escola Ferrer i Guàrdia.

 • Editar una guia de recursos anuals amb tot el que s’ofereix al municipi en l’àmbit educatiu.

 • Replantejar el funcionament del Centre de Formació de Persones Adultes, vinculant de manera directa formació i ocupació. Cal que es converteixi en el referent de la formació continuada al municipi i potenciar la seva vessant d’inserció laboral per als joves.

 • Potenciar la formació no reglada, fent especial incís en el camp de les arts visuals.

 • Oferir actuacions de suport als joves universitaris per fer pràctiques al municipi. Establir uns ajuts econòmics en forma de beques. Reforçar l’intercanvi d’estudiants.

 • Implicar la comunitat educativa en l’impuls de mesures en l’àmbit de la millora de l’ensenyament: jornada anual dels centres educatius. Promoure un projecte de municipi educador.

 • Promoure la implicació del voluntariat per donar suport al reforç escolar.

 • Potenciar les activitats vinculades al municipi del Consorci de Normalització Lingüística al Masnou.

 • Implicar la comunitat educativa en un projecte de municipi educador.

POTENCIEM LES POLÍTIQUES D’ACCIÓ SOCIAL

La situació d’emergència social ha derivat aquesta legislatura en l’aprovació d’un pla de xoc per combatre l’exclusió social (lots de suport social, descomptes al Fakaló, ajuts per a l’IBI, …). També s’han incrementat els ajuts socials a la població escolar. Cal continuar amb aquesta línia d’assistència social però implantar alhora les polítiques de promoció social. S’han continuat la implementació del Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats i les aportacions econòmiques a entitats de solidaritat i cooperació. Propostes:

 • Mantenir el SAD i el TAD i les línies d’ajut social, amb un reforçament de l’EBAS.

 • Mantenir el suport a les entitats del tercer sector i dinamitzar el Consell Municipal de Benestar Social.

 • Plantejar una nova ubicació del CIRD, vinculant-lo més a les polítiques socials de l’ajuntament.

 • Redactar un nou Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats.

 • Mantenir el suport econòmic a actuacions de solidaritat i cooperació, així com ampliar les campanyes de sensibilització, especialment al voltant de dates significatives.

 • Promoure un conveni amb el col·lectiu de taxistes per donar suport al transport de persones grans o amb problemes de mobilitat.

 • Garantir una alimentació suficient i equilibrada per a tots els infants i adolescents, especialment durant els mesos d’estiu quan no funcionen els menjadors escolars.

 • Oferir mesures per a la creació d’un mercat laboral reservat, en contra de l’exclusió social.

MILLORES EN LES ACTUACIONS DE SALUT PÚBLICA

Durant aquest mandat, s’ha fet un pas endavant en el foment de les seves actuacions sanitàries, incrementant accions i mesures en els àmbits de la seguretat alimentària municipal i de la sanitat ambiental, o la cobertura sanitària de les activitats organitzades per l’ajuntament. Propostes:

 • Mantenir les actuacions de control sanitari: alimentació, plagues, aus, etc.

 • Potenciar el Pla Municipal de Prevenció de les Dependències i les campanyes de sensibilització, especialment entre el jovent i durant períodes d’elevada activitat d’oci.

 • Iniciar una campanya bonificada per censar i xipar gossos i gats.

 • Crear més espais d’esbarjo per a gossos (pipicans i correcans).

 • Oferir recursos per a la gestió de les colònies de gats.

 • Redactar una ordenança reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis.

MANTENIMENT DE LA QUALITAT DE L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Aquesta legislatura s’han potenciat les actuacions de l’OMIC, amb un clar increment del nombre d’atencions a les persones usuàries, afavorit per unes campanyes informatives que han propiciat més consultes, però que han mantingut estables el nombre de reclamacions. Propostes:

 • Mantenir la qualitat de l’actual Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

 • Realitzar campanyes d’informació específiques de defensa del consumidor, en funció de les seves demandes (subministraments, préstecs hipotecaris, etc.).

 • Enfortir els vincles amb les associacions de consumidors del municipi, oferint accions de formació en consum amb la seva col·laboració.

 • Potenciar els tallers de consum en l’àmbit escolar per a la formació en l’àmbit del consum responsable.